Reklamační řád


Reklamacní podmínky pneumatik spolecnosti Pneuservis Hrabal, s.r.o. ze dne 1. února 2011
(dále „Reklamacní podmínky“)
1. Úvodní ustanovení, pusobnost Reklamacních podmínek, výklad vybraných pojmu
1.1. Obchodní spolecnost Pneuservis Hrabal, s.r.o., se sídlem Havličkova 664,Kroměříž 76501 (dále „Prodávající“), pri realizaci predmetu
podnikání vyvíjí maximální možnou snahu uvádet na trh pouze výrobky vysoké kvality, splnující veškerá príslušná technická,
homologacní, jakož i další související kritéria obsažená v príslušných právních predpisech, pricemž tyto výrobky odpovídají též
mezinárodnímu standardu pro pneumatiky ETRTO (dále „Zboží“). Pakliže by i pres uvedenou snahu o nejvyšší kvalitu na trh
uvádeného Zboží bylo shledáno, že je dán objektivní duvod pro prípadné uplatnení práv z odpovednosti za vady Zboží ci práv
vyplývajících ze záruky poskytované Prodávajícím za jakost Zboží, budou prípadné další kroky cineny ve smyslu techto
Reklamacních podmínek.
1.2. Tyto Reklamacní podmínky se vztahují na Zboží, které Prodávající na základe Dílcí kupní smlouvy (ve spojení s Rámcovou kupní
smlouvou – dále „Smlouva“ – a príslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami) prodává príslušnému subjektu (dále
„Kupující“) a Kupující toto Zboží následne prodává tretí osobe (dále „Spotrebitel“). Reklamacní podmínky urcují postup
Spotrebitele a Kupujícího pri vyrizování reklamací od okamžiku jejich uplatnení, pres vyhodnocení a informování Kupujícího a
Spotrebitele o prubehu reklamacního rízení, až po konecné vyrešení reklamace.
1.3. Kupující je povinen pred uzavrením kupní smlouvy seznámit Spotrebitele s obsahem techto Reklamacních podmínek a smluvne
zajistit, že uzavrením kupní smlouvy (koupí Zboží) mezi Kupujícím a Spotrebitelem bude Spotrebitel oprávnen a povinen jakékoli
nároky plynoucí z prípadných z vad Zboží uplatnovat výhradne zpusobem a postupem popsaným v techto Reklamacních
podmínkách; v prípade, že Kupující své povinnosti dle tohoto odstavce bezezbytku nesplní, pozbývá vuci Prodávajícímu jakýchkoli
nároku z odpovednosti za vady Zboží a nároku vyplývajících ze záruky za jakost Zboží, bez ohledu na to, uplatnuje-li takové nároky
prímo Kupující, anebo Spotrebitel jeho prostrednictvím.
1.4. „Reklamací“ se pro úcely Smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek, Reklamacních podmínek, jakož i každé Dílcí kupní
smlouvy a další související dokumentace rozumí uplatnení nároku z odpovednosti za vady Zboží, a dále nároku vyplývajících
z poskytnuté záruky za jakost Zboží.
1.5. Vadou Zboží se pro úcely Smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek, Reklamacních podmínek, jakož i každé Dílcí kupní
smlouvy a další související dokumentace rozumí taková zmena ci nedostatek vlastností Zboží mající bezprostrední vliv na funkci,
bezpecnost, jízdní a užitné vlastnosti Zboží, a mající svuj puvod v materiálu ci výrobních postupech použitých k výrobe Zboží
(dále jen „vada Zboží“); je-li Kupujícím/Spotrebitelem shledána existence takovéto vady Zboží, je Kupující/Spotrebitel oprávnen
za podmínek stanovených temito Reklamacními podmínkami uplatnit práva z odpovednosti za vady Zboží, tedy tuto vadu
reklamovat.
2. Odpovednost za vady Zboží
2.1. Nestanoví-li Smlouva, Dílcí kupní smlouva, Všeobecné obchodní podmínky nebo tyto Reklamacní podmínky jinak, odpovídá
Prodávající za vady dodávaného Zboží v rozsahu príslušných ustanovení zákona c. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znení
pozdejších predpisu (dále „obchodní zákoník“).
2.2. Prodávající odpovídá za vady Zboží, jak jsou tyto specifikovány v príslušných právních predpisech, ve Smlouve, ve Všeobecných
obchodních podmínkách ci v techto Reklamacních podmínkách pouze tehdy, jsou-li takové vady bezprostredne zpusobené
zavineným jednáním Prodávajícího.
2.3. Prodávající prohlašuje, že jím prodávané Zboží nevykazuje žádné zjevné vady, poškození ci poruchy mající svuj puvod v povaze a
vlastnostech materiálu nebo výrobních postupu, jichž bylo užito k výrobe Zboží.
3. Záruka za jakost Zboží
3.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu smluvní záruku za jakost Zboží. Zárucní doba ciní 24 mesícu a pocíná bežet v den, kdy Kupující
Zboží prodá Spotrebiteli, avšak ne pozdeji než 3 mesíce poté, co Prodávající Zboží dodá Kupujícímu.
3.2. Poskytnutím záruky za jakost Zboží se Prodávající zarucuje, že Zboží si po dobu trvání zárucní doby zachová své obvyklé funkcní a
užitné vlastnosti, to samozrejme s prihlédnutím k jeho obvyklému opotrebení.
4. Práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Spotrebitele pri uplatnování nároku z odpovednosti za vady Zboží nebo
nároku vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost Zboží
4.1. Kupující je povinen pri prevzetí Zboží od Prodávajícího, jakož i pri prodeji Zboží Spotrebiteli provést kontrolu Zboží, tj. rádným
zpusobem overit, zda:
4.1.1. specifikace dodaného/prodávaného Zboží souhlasí s konkrétními požadavky Kupujícího/Spotrebitele;
4.1.2. Zboží nevykazuje zjevné vady ci poškození, pricemž prípadne zjištené vady vyznací Kupující do dodacího listu/prodejního
dokladu;
4.1.3. Zboží odpovídá a je vhodné ke Kupujícím/Spotrebitelem zamýšlenému úcelu, k nemuž má být používáno zpusobem, jakým
se takové Zboží obvykle používá, anebo zpusobem, jenž pro užití takového Zboží vymezil Prodávající;
v prípade nesplnení ci porušení techto povinností pozbývá Kupující ve vztahu k Prodávajícímu v souvislosti s predmetným Zbožím
veškerých nároku z odpovednosti za vady Zboží.
4.2. Nárok z odpovednosti za vady nekompletne dodaného, zjevne poškozeného ci vadného Zboží, jakož i výtku týkající se dodání
vetšího množství Zboží nad rámec sjednaný v Dílcí kupní smlouve, je Kupující povinen uplatnit nejpozdeji pri prevzetí Zboží tak,
že Zboží Kupující prevezme a své prípadné výtky k dodanému Zboží pripojí k príslušným dokladum osvedcujícím dodání Zboží;
poruší-li Kupující své povinnosti dle tohoto odstavce, není Prodávající povinen reklamace takových vad, poškození, nedostatku
Zboží ci dodávky vetšího množství Zboží vyrizovat, nebot za takové vady a poškození vuci Kupujícímu ani Spotrebiteli
neodpovídá; tím není dotcena povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu kupní cenu za Zboží, a to vcetne kupní ceny za Zboží
dodané a prevzaté nad rámec jednotlivé Dílcí kupní smlouvy.
4.3. Kupující je povinen dodržovat veškeré podmínky týkající se Zboží, zejména podmínky pro skladování, montáž, huštení, tlak a
užívání Zboží, jakož i o techto podmínkách rádne poucit Spotrebitele pri uzavírání kupní smlouvy.
4.4. V prípade, že Kupující prodává rovnež Protektorované pneumatiky ci Zboží nižší kvality, je povinen na všech obchodních listinách
týkajících se takového Zboží výslovne uvést odlišení tohoto Zboží (napr. dodatkem „PROTEKTORY“ ci „NIŽŠÍ KVALITA“),
jakož i o tom výslovne informovat Spotrebitele ci jiné osoby, kterým v rámci své podnikatelské cinnosti takové Zboží prodává ci je
opravnuje k jeho užívání.
4.5. Uzavre-li Kupující se Spotrebitelem kupní smlouvu, jejímž predmetem je Zboží vykazující zjevné vady ci poškození, aniž by
prítomnost takové zjevné vady a poškození Zboží byla vyznacena shora uvedeným zpusobem v dodacím listu/prodejním dokladu,
není Prodávající povinen reklamace takových vad a poškození vyrizovat, nebot za takové vady a poškození Kupujícímu ani
Spotrebiteli neodpovídá.
4.6. Odpovednost Prodávajícího za vady Zboží, jakož ani záruka za jakost Zboží se nevztahuje na vady Zboží vzniklé v dusledku:
4.6.1. nedbalého, neopatrného ci nesprávného zacházení se Zbožím ze strany Kupujícího/Spotrebitele, spocívajícího zejména v
nevhodném užívání, údržbe, (de)montáži, preprave, nakládání, skladování ci jakékoli jiné manipulaci se Zbožím
Kupujícím/Spotrebitelem, anebo v užívání, údržbe, (de)montáži, preprave, nakládání, skladování ci jakékoli jiné
manipulaci se Zbožím jsoucí v rozporu s pokyny a doporuceními stanovenými pro užívání Zboží Prodávajícím, anebo
v rozporu se zásadami obvyklého zacházení s takovým Zbožím;
4.6.2. jakéhokoli jiného nevhodného, nesprávného užívání, nakládání ci zavineného jednání se Zbožím ze strany
Kupujícího/Spotrebitele;
4.6.3. poškození ci ztráty Zboží Kupujícím/Spotrebitelem;
4.6.4. jednání jakékoli jiné osoby, odlišné od Prodávajícího, Kupujícího ci Spotrebitele;
4.6.5. zásahu vyšší moci;
4.7. Odpovednost Prodávajícího za vady Zboží, jakož ani záruka za jakost Zboží se dále nevztahuje na vady Zboží spocívající v:
4.7.1. nadmerné hlucnosti nebo v odchylkách kruhovitosti pneumatiky (bocní a obvodové házení) po více než 10 % opotrebení
dezénu pneumatiky;
4.7.2. poškození Zboží následkem provozních rizik a stavu vozovky, když takové poškození zahrnuje predevším, nikoli však
výhradne, prupichy, prurazy a jiná mechanická poškození Zboží;
4.7.3. poškození nebo opotrebení Zboží vlivem nesprávného huštení, pretížení, prehrátí, nesprávné geometrie náprav vozidla,
nevyváženosti kol, stavu ráfku, brzd, cepu, ložisek nebo tlumicu, pusobení chemikálií nebo ohne, použití snehových retezu,
použití pneu pro závody a souteže, jízdy na prázdné pneu, úmyslného poškození.
4.8. Odpovednost Prodávajícího za vady Zboží, jakož ani záruka za jakost Zboží se nevztahuje na:
4.8.1. vady Kupujícím zjištené po prechodu nebezpecí škody na Zboží na Kupujícího, jestliže tu tyto vady byly již pri prechodu
nebezpecí škody na Zboží na Kupujícího;
4.8.2. Zboží na konci jeho životnosti opotrebené na hranici indikátoru opotrebení (TWI);
4.8.3. Zboží opravovaném, protektorovaném, Zboží s nesprávne prorezaným dezénem, bylo-li Zboží takto upravováno osobou
odlišnou od Prodávajícího;
4.8.4. Zboží z vraku a havarovaných vozu;
4.8.5. Zboží nekompletní, tzn. zejména pneumatiky s chybejícími hlavními cástmi (behoun, bocnice, patky);
4.9. O veškerých nárocích Kupujícího/Spotrebitele z odpovednosti Prodávajícího za vady Zboží, jakož i o veškerých nárocích
Kupujícího/Spotrebitele vyplývajících ze záruky Prodávajícího za jakost Zboží rozhoduje s konecnou platností výhradne
Prodávající, zejména s konecnou platností rozhodne, zda takové uplatnení nároku je ci není oprávnené, zda predmetné Zboží bude
Kupujícímu/Spotrebiteli vymeneno, zda mu bude poskytnuta sleva z kupní ceny, zda Prodávající Zboží od Kupujícího/Spotrebitele
prevezme zpet a vrátí mu zaplacenou kupní cenu, anebo zda reklamace Zboží bude vyrízena jiným zpusobem.
4.10. Smluvní strany vzájemne prohlašují a berou na vedomí, že Spotrebitelé nejsou oprávneni bezprostredne a prímo uplatnovat vuci
Prodávajícímu jakékoli nároky související se Zbožím. Nároky z odpovednosti za vady Zboží a nároky z poskytnuté záruky za jakost
Zboží je oprávnen uplatnovat u Prodávajícího pouze Kupující; Spotrebitel je povinen tyto nároky uplatnovat výhradne u Kupujícího,
od nejž Zboží koupil.
4.11. Kupující/Spotrebitel je povinen veškeré vady Zboží uplatnit bez zbytecného odkladu poté, co vada Zboží vyšla najevo.
Kupující/Spotrebitel bere na vedomí, že prípadné prodlení s uplatnením práv z titulu odpovednosti za vady Zboží ci záruky za jakost
Zboží pri soucasném užívání Zboží muže zaprícinit prohloubení vady Zboží ci znehodnocení Zboží, pricemž toto prodlení pak muže
být duvodem neuznání uplatnených nároku v rámci reklamacního rízení.
4.12. V rámci uplatnování nároku z odpovednosti za vady Zboží, jakož i nároku z poskytnuté záruky za jakost Zboží je Spotrebitel
povinen prokázat predchozí uzavrení kupní smlouvy s Kupujícím ohledne reklamovaného Zboží, a to predevším originálem
nákupního dokladu; tím není dotceno ustanovení odstavce 4.14. Reklamacních podmínek.
4.13. Pri vyrizování nároku uplatnených Kupujícím/Spotrebitelem v souvislosti s odpovedností Prodávajícího za vady Zboží, anebo
nároku vyplývajících ze záruky za jakost Zboží, je Prodávající oprávnen vyzvat a požadovat po Kupujícím/Spotrebiteli, aby
dostatecne a nepochybne prokázal duvodnost a oprávnenost svých nároku zejména relevantními skutkovými tvrzeními a
predložením relevantních podkladu a dukazu; takovému požadavku je Kupující/Spotrebitel povinen bez zbytecného odkladu
vyhovet, pricemž nevyhoví-li, je Prodávající oprávnen uplatnované nároky bez dalšího zamítnout.
4.14. Reklamacní rízení je vždy písemné. V prípadech reklamace Zboží Spotrebitelem je Kupující povinen vydat Spotrebiteli potvrzení o
uplatnení práva z odpovednosti za vady ci záruky za jakost Zboží; k tomu lze použít reklamacní protokol Prodávajícího. Reklamacní
protokol musí být podepsán jak Spotrebitelem, tak i Kupujícím. Kupující je povinen upozornit Spotrebitele na skutecnost, že na
reklamovaném Zboží muže být v rámci odborného zkoumání udávané vady proveden nevratný destruktivní zákrok (napr. rozríznutí
pneumatiky), bude-li to nezbytné pro zjištení vady nebo prícin poškození Zboží, a to bez ohledu na konecný výsledek zkoumání.
Bude-li Spotrebitel u Kupujícího reklamovat vady Zboží, za než Prodávající dle Smlouvy, Dílcí kupní smlouvy, Všeobecných
obchodních podmínek nebo Reklamacních podmínek neodpovídá, reklamacní rízení se nezahajuje a Kupující sdelí Spotrebiteli
písemnou formou, že reklamaci nelze uznat jako oprávnenou. V opacném prípade je Kupující povinen reklamaci bez zbytecného
odkladu postoupit k posouzení Prodávajícímu, a to písemne prostrednictvím k tomu urceného, kompletne a rádne vyplneného
reklamacního protokolu Prodávajícího (dále „Reklamacní protokol“). Reklamacní protokol musí zejména obsahovat:
4.14.1. kontaktní údaje reklamujícího Spotrebitele (jméno, príjmení, adresu bydlište, obchodní firmu, ICO, sídlo);
4.14.2. dostatecnou a nezamenitelnou specifikaci reklamovaného Zboží s jednoznacným uvedením reklamované vady (duvodu
reklamace);
4.14.3. údaje o vozidle a provozních podmínkách nutné k posouzení oprávnenosti reklamace;
4.14.4. priloženou kopii dokladu prokazujícího nákup reklamovaného Zboží Spotrebitelem a kupní cenu Zboží u príslušného
Kupujícího; tím není dotceno ustanovení odstavce 4.12. Reklamacních podmínek.
4.15. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou potrebnou soucinnost a své servisní zázemí potrebné pro odborné
zkoumání reklamované vady Zboží.
4.16. Nebude-li reklamace vady Zboží Prodávajícím uznána jako oprávnená, vyrozumí o této skutecnosti Prodávající Kupujícího, který je
povinen informovat o výsledku reklamacního rízení Spotrebitele. Není-li dohodnuto jinak, je Spotrebiteli predáno Zboží, jež bylo
predmetem reklamace, a to i v prípade, že na tomto Zboží byl v rámci jeho odborného zkoumání proveden nezvratný destruktivní
zákrok.
4.17. V prípade oprávnené reklamace nepoužitého Zboží bude reklamace ve lhute 30 dnu od zahájení reklamacního rízení (tj. ode dne
sepsání Reklamacního protokolu) vyrízena – není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím/Spotrebitelem dohodnuto jinak – výmenou
reklamovaného Zboží za totožné Zboží nové. V prípade, že reklamované Zboží již není v nabídce Prodávajícího a
Kupující/Spotrebitel nesouhlasí s poskytnutím náhradního Zboží obdobné specifikace, je reklamace vyrízena vrácením kupní ceny
reklamovaného Zboží.
4.18. V prípade oprávnené reklamace použitého Zboží bude reklamace ve lhute 30 dnu od zahájení reklamacního rízení (tj. ode dne
sepsání Reklamacního protokolu) vyrízena – není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím/Spotrebitelem dohodnuto jinak – poskytnutím
primerené slevy z kupní ceny reklamovaného Zboží. Primerená sleva poskytnutá dle tohoto odstavce v rámci reklamacního rízení
bude odpovídat rozdílu kupní ceny Zboží a jeho zustatkové hodnoty vzhledem k bežnému opotrebení zboží vyjádrenému pomerem
zustatkové prumerné hloubky dezénu vuci puvodní hloubce dezénu nového nepoužitého Zboží.
4.19. V prípade, že reklamované Zboží již není v nabídce Prodávajícího (napr. z duvodu ukoncení jeho výroby a nahrazení novým typem
Zboží) a/nebo reklamované Zboží není Prodávajícím standardne dodáváno na tuzemský trh (napr. v prípade originální výbavy
vozidel), muže být k vycíslení výše kompenzace použita cena pneumatiky shodné nebo nejbližší podobné specifikace.
4.20. Prodávajícím uznané reklamace jsou Prodávajícím kompenzovány Kupujícímu formou dobropisu k príslušnému danovému dokladu
(fakture) vztahujícímu se ke koupi reklamovaného Zboží a vrácením kupní ceny nebo její pomerné cásti, anebo sjednáním
náhradního plnení; o volbe zpusobu kompenzace rozhoduje Prodávající.
4.21. Náklady reklamacního rízení hradí Prodávající; Kupující je však povinen jakékoli úkony, jež mohou zpusobit zvýšení nákladu
reklamacního rízení, ucinit pouze po predchozím souhlasu Prodávajícího; v opacném prípade je Prodávající oprávnen náklady
takových neodsouhlasených úkonu Kupujícímu vyúctovat.
4.22. Skutecnost, že bylo zahájeno a probíhá reklamacní rízení, nemá žádný vliv na povinnost Kupujícího/Spotrebitele uhradit kupní cenu
za Zboží.
4.23. Poruší-li Kupující jakoukoliv ze svých shora uvedených povinností, zejména nedodrží-li shora uvedené preventivní a poucovací
povinnosti, jakož i postup reklamace, není Prodávající povinen uspokojit jakékoliv nároky Kupujícího plynoucí z plnení, které bylo
ze strany Kupujícího poskytnuto Spotrebiteli pri uplatnení nároku z vad Zboží; tím není dotcena povinnost Kupujícího nároky
uplatnované Spotrebiteli zákonným zpusobem vyrídit.
5. Záverecná ustanovení
5.1 Úplné znení Reklamacních podmínek je uverejneno na webových stránkách www.pneuservihrabal.cz.
5.2 Prodávající je oprávnen kdykoli a bez predchozího souhlasu ci dodatecného schválení Kupujícího jednostranne menit tyto
Reklamacní podmínky, pricemž o takové zmene Prodávající vyrozumí Kupujícího alespon 14 dnu prede dnem nabytí úcinnosti
nového znení Reklamacních podmínek; za vyrozumení o zmene Reklamacních podmínek dle predchozí vety se považuje i
uverejnení informací o pripravované zmene na webových stránkách www.pneuservihrabal.cz. Pakliže Kupující nevypoví Smlouvu
z duvodu a postupem dle odstavce 8.3 Všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že s novým znením Reklamacních
podmínek souhlasí a tyto jsou pro nej okamžikem jejich úcinnosti bez dalšího závazné.
5.3 Tyto Reklamacní podmínky jsou platné a úcinné od 1. února 2011, pricemž od tohoto dne v plném rozsahu nahrazují dosavadní
Reklamacní podmínky.